Πεδία Δράσης του Συμβούλου Σταδιοδρομίας.

  1. Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης.
  2. Παροχή βοήθειας για την απόκτηση αυτοαντίληψης / αυτογνωσίας των εκπαιδευομένων.
  3. Συμβουλευτική υποστήριξη , όσον αφορά στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.
  4. Προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίου σταδιοδρομίας.Μετάβαση, επαγγελματική τοποθέτηση και παρακολούθησή αυτής .
  5. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας / αυτοαπασχόλησης. Σύνδεση με επιχειρήσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  6. Σύνδεση με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για παραπέρα κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και στη συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική ( ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, κ.ά. ).Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας.