Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δενδροποτάμου συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Το ΣΔΕ Δενδροποτάμου προσφέρει τη δυνατότητα σε ενήλικες,από18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή δεν κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΣΔΕ Δενδροποτάμου είναι 2 σχολικά έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες, από τις 4:30 μέχρι τις 8:15 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Συνολικά οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν 23 ώρες μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, δεν υπάρχει κάποιου είδους εξέταση, προφορική ή γραπτή, στην οποία θα πρέπει να λάβουν μέρος οι μαθητές. Είναι αρκετή η παρουσία των μαθητών και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι εκπαιδευόμενοι που το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε ένα Λύκειο ή ΕΠΑΛ της επιλογής τους.

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

  • ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
  • υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
  • εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν