Η βελτίωση του βαθμού της νέας ελληνικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, ώστε να αυξήσουν το επίπεδο του γλωσσικού γραμματισμού που κατέχουν, για να έχουν την ικανότητα όχι μόνο να διαβάζουν και να γράφουν αλλά να αντιμετωπίζουν με άνεση τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερίνη τους ζωή και σχετίζονται με τον γραπτό λόγο και τα προϊόντα του.

Σκοπός του μαθήματος των αγγλικών είναι να καταφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν στοιχειωδώς την αγγλική γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας

Ο κοινωνικός γραμματισμός δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, μέσω των κοινωνικών επιστημών, να προσεγγίσουν επιστημονικά τα κοινωνικά φαινόμενα στο βαθμό που αυτά εμπλέκονται στα ενδιαφέροντά τους, συνδέονται με τις εμπειρίες και τα βιώματά τους , αποτελούν καθημερινές πρακτικές ή θέματα-ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία στην οποία ζουν.

Να κατανοούν οι εκπαιδευόμενοι τις συνεχώς αναδυόμενες αλλαγές και εξελίξεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτές.

H ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση πολιτών με οικολογική συνείδηση, συνείδηση της βαθύτερης σχέσης που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση αλλά και κοινωνική, οικονομική, πολιτική συνείδηση σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο.

Η καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού και η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους μια αρχικής αλλά συγκροτημένης και σφαιρικής αντίληψης των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή.

Σκοπός του μαθήματος της Αισθητικής και Πολιτισμικής Αγωγής είναι να γνωρίσουν και να βιώσουν την τέχνη της δημιουργίας, να εκφράσουν συναισθήματα, να εμπνευστούν και να ψυχαγωγηθούν.

Ο “Επιστημονικός Γραμματισμός” ασχολείται με τις βασικές αρχές αλλά και σύγχρονα θέματα των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλες πτυχές της καθημερινής ζωής ενώ παράλληλα καλλιεργούν την κριτική σκέψη.